Общи условия

Общи условия

Настоящите Общи условия („ОУ“) регулират отношения между Оператора* на информационната платформа kreditenexpert.com и посетителите на платформата, свързани с предоставянето на информация за бързи кредити главно от небанкови кредитни институции. Платформата дава информация за бързи кредити, кредитни небанкови институции и предоставя обща полезна информация за  потребителите на кредитни услуги

Съдържание на рекламната среда

Операторът си запазва правото да изтрива, премества и/или редактира всяка част от съдържанието, касаещо информация за кредитни продукти и/или рекламни банери на кредитни институции, чийто продукти рекламира (рекламодатели)  и друго съдържание, разположено в информационната платформа.

Лични данни и бисквитки

Операторът е администратор на лични данни съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД). Повече информация за личните ви данни и за записваните бисквитки можете да намерите в нашата Политика за поверителност

Ограничаване на отговорността относно съдържанието на информационната платформа

kreditenexpert.com е платформа, която обединява информация за кредитни продукти, предлагани от кредитни институции и обща полезна информация за ползвателите на кредитни услуги. Операторът не е кредитен посредник и не съдейства за сключването на договори за кредит и получаването на кредити. Операторът не предлага свои кредитни продукти и не предоставя кредити. Операторът единствено рекламира опосреднено кредитни продукти на кредитни институции чрез т.нар. афилиейт маркетинг. Операторът не гарантира отпускането на кредити, не носи отговорност за изплащането им. kreditenexpert.com единствено свързва потребители на кредитни услуги с институции, предоставящи кредити чрез връзки (линкове) от информационната платформа към сайтовете на кредитните институции. С цел избягване на всякакви съмнения, Операторът не е страна по правоотношението, което възниква между посетителите на информационната платформа и кредитните институции, чийто продукти са рекламирани на kreditenexpert.com. При кандидатсване и получаване на кредит чрез връзка от kreditenexpert.com към сайт на кредитна институция за Операторът не визникват никакви задължения спрямо потребителите на кредитни услиги и институциите, предоставящи такива.

Посетителите на kreditenexpert.com сами носят отговорност за запознавате с условията за ползване на други уеб сайтове, които посещават чрез линк на информационната платформ. Операторът не носи отговорност за съдържащата се информация в сайтовете на кредитните институции, както не носи и отговорност за вреди в следствие ползването на тези сайтове.

Информацията публикувана на сайта kreditenexpert.com, има за цел да улесни потребителите при търсене на кредитни продукти, предлагани от кредитни институции. Част от авторските права и други права на интелектуална собственост в материали, съдържащи се на информационната платформа kreditenexpert.com, заедно с техния дизайн, изображения и сорс код, принадлежат на съотвената кредитна институция, която оперира сайта, към който kreditenexpert.com препраща, и са под закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство, като отговорността за тяхната валидност, пригодност и право на ползване е изцяло в патримониума на кредитната институция, която оперира съотвения сайт. По-голямата част от съдържанието на платформата kreditenexpert.com принадлежи на Оператора и също се ползва със закрилата на действащото в областта на интелектуалната собственост национално и международно законодателство.

kreditenexpert.com се стреми да предоставя точна и актуална информация за кредитните продукти, които рекламира, но не носи отговорност за актуалността на условията за отпускане на кредитните продукти, както и за некоректно предоставена информация от кредитните институции.

Операторът не носи отговорност, в случай че кредитните институции, които предлагат кредитните продукти, към които препраща kreditenexpert.com, нарушават конкурентното право, правото на интелектуална собственост, правилата за защита на личните данни, както и правилата за защита на потребителите, които действат в Република България.

Влизане в сила на ОУ, изменение и действителност

Настоящите ОУ са приети от Оператора и влизат в сила, считано от 04/04/2018 г. Използването на сайта kreditenexpert.com се счита за приемане на ОУ от посетителите, които се задължават да ги спазват.

Операторът си запазва правото да изменя ОУ по всяко време, като може, но не е длъжен, да информира посетителите индивидуално и то в случай че посетителят е предоставил мейл за контакт. Измението на ОУ влиза в сила от момента на тяхното обновяване на сайта kreditenexpert.com и посетителите носят отговорност, в случай че не са се запознали с актуалните ОУ на Оператора.

В случай че някое от условията на настоящите ОУ за ползване бъде прогласено за недействително по силата на съдебно решение, останалата част от ОУ продължава да действа и е обвързваща за посетителите.

Приложимо право и компетентност

Всички въпроси, свързани с използването на kreditenexpert.com се уреждат от българското право. Всякакви спорове, възникнали във връзка с използването на сайта, следва да се решават от компетентния български съд.

За всякакви възникнали въпроси, коментари и/или за връзка с нас по повод ОУ и всякаква друга правна информация, моля пише на office@fabrix.bg

* „Фабрикс Уеб“ ЕООД, ЕИК 203424401, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Зона Б5, бл. 10, вх. А, ап. 75